Про журнал

Галузь та проблематика

В журналі публікуються статті. в яких висвітлюються актуальні  питання  організації і управління охорони здоров’я, громадського здоров’я, медсестринства, фізичної реабілітації та фізичної терапії, ерготерапії, історії медицини. Також публікуються наукові здобутки  для впровадження в практику охорони здоров’я України.

Процес рецензування

1. Редакція реєструє статтю за умови, що вона відповідає вимогам, які опубліковані в журналі та розміщені на сайті журналу.

2. Зареєстрована стаття підлягає обов’язковому рецензуванню.

3. Головний редактор визначає наукову цінність роботи та призначає двох рецензентів – незалежних фахівців, які мають найбільш близьку до тематики роботи наукову спеціалізацію.

4. Термін рецензування – чотири тижні. Залежно від ситуації і на прохання рецензента термін рецензування може бути продовжений.

5. З метою максимально повного та об’єктивного відгуку на статтю редакція розробила керівництво для рецензента.

6. Рецензент робить один із наступних висновків:

- статтю рекомендує до публікації в авторському варіанті

- статтю рекомендує опублікувати після доопрацювання і врахування зазначених недоліків

- рекомендує  передати статтю на додаткову рецензію іншому фахівцеві

- відхиляє публікацію роботи.

7. Головний редактор розглядає пропозиції рецензентів і приймає відповідне рішення: направити статтю до друку або повернути авторові з пропозицією врахувати рекомендації рецензента і доопрацювати її. Отриману доопрацьовану автором роботу рецензують повторно.

8. Редакція здійснює політику подвійного «сліпого» рецензування: автору невідомо – хто дає оцінку його роботі, а рецензент не має інформацію  про автора статті яку він рецензує. Листування між рецензентом і автором здійснюється через редакцію. Рецензент, оцінюючи статтю, може з власної ініціативи залучити певних фахівців для надання обґрунтованої відповіді стосовно публікації.

9. Для Головного редактора висновок рецензента не є остаточним. Якщо думки рецензентів не співпадають, Головний редактор направляє роботу на додаткове рецензування третьому рецензенту.

10. Коли автор не згоден з рецензією, він може направити до редакції мотивовану відповідь і тоді редакційна колегія ухвалює рішення щодо доцільності направлення на повторне рецензування іншому складові рецензентів. У конфліктних або нестандартних ситуаціях   відповідне рішення приймає редакційна колегія.

11. У разі позитивної рецензії стаття проходить наступні етапи: стилістичне і орфографічне редагування, технічне редагування і оформлення в макет для передачі у видавництво.

12. Вчена рада ДУ «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України» остаточно затверджє кожний номер  журналу на чергових засіданнях.

13. Оригінали статей і рецензії зберігаються у редакції журналу протягом одного року.

Політика відкритого доступу

Журнал  «Україна. Здоров’я нації» практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями за для загального суспільного прогресу.

Етика публікацій

Наш журнал дотримується вимог, встановлених міжнародним Комітетом з етики публікацій (Committee on Publication Ethics – COPE), з якими можна ознайомитися на сайті COPE .

Принципи етики редактора й видавця

При прийнятті рішення про публікацію редакція керується достовірністю поданих даних і науковою значущістю розглянутої роботи.

Інтелектуальний зміст рукописів оцінюється незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних поглядів, походження, громадянства, соціального стану чи політичних поглядів авторів.

Неопубліковані дані, отримані з поданих на розгляд рукописів, не використовуються для особистих цілей і не передаються третім особам без письмової згоди автора. Інформація з поданих рукописів залишається конфіденційною і не використовується для отримання особистої вигоди.

Редакція не публікує рукопис, якщо є підстави вважати, що він є плагіатом.

Редакція не залишає без відповіді претензії, що стосуються розглянутих рукописів або опублікованих матеріалів, а при виникненні конфліктної ситуації вживає всіх необхідних заходів для відновлення порушених прав.

Принципи етики рецензента

Рукопис, отриманий для рецензування, розглядається як конфіденційний документ, який не можна передавати для ознайомлення чи обговорення третім особам, які не мають на те повноважень від редакції.

Рецензент дає об'єктивну й аргументовану оцінку викладеним результатам дослідження. Персональна критика автора неприйнятна.

Неопубліковані дані, отримані з поданих на розгляд рукописів, не використовуються рецензентом з особистою метою.

Рецензент, який не володіє, на його думку, достатньою кваліфікацією для оцінки рукопису, або якщо він не може бути об'єктивним, зокрема у випадку конфлікту інтересів з автором або організацією, повинен повідомити про це редакцію з проханням виключити його з процесу рецензування даного рукопису.

Принципи етики автора наукової публікації

Автор (автори) статті повинен надавати достовірні результати проведених досліджень. Свідоме подання помилкових або сфальсифікованих даних неприйнятне.

Автор повинен гарантувати, що результати дослідження, викладені в поданому рукопису, повністю оригінальні. Запозичені дані мають бути оформлені з обов’язковим зазначенням автора і першоджерела.   Плагіат у будь-яких формах неетичні і неприйнятні.У статті мають подаватися посилання на роботи, які мали значення при проведенні дослідження.

Автори не повинні надавати до публікації рукопис, що був раніше поданий до іншого видання і наразі розглядається, а також статтю, вже опубліковану в іншому виданні.

Співавторами статті повинні бути вказані всі особи, які зробили істотний внесок у проведення дослідження.  

Якщо автор виявить помилки або неточності в статті на етапі її розгляду або після її опублікування, він повинен якнайшвидше повідомити про це редакцію.

Учасник

Публікація матеріалів платна. Оплата здійснюється після позитивного рецензування статей та схвалення їх до друку редакційною колегією, про що автора інформує редакція журналу.

Журнал не стягує плату за подання і рецензування статей.

Історія журналу

Журнал був заснований у 2007 році спільно Українським інститутом  стратегічних досліджень МОЗ України   головним редактором журналу став д-р мед. наук, проф.   Г.О. Слабкий.  З третього номера журналу за 2012 рік  по 2015  рік головним редактором  був  к. держ. упр. С.О. Линник.  В 2015 році в склад засновників журналу ввійшли   Ужгородський національний  університет та  Українська стоматологічна академія. З 2015 По 2019  головним   редактором журналу був д-р мед. наук, проф.   Г.О. Слабкий, а з №3  2019 року - д-р мед. наук  І.С. Миронюк. Журнал виходить 4 рази на рік. Складається з таких основних розділів:  сторінка редактора, організація і управління охороною здоров’я, громадське здоров’я, медсестринство, фізична реабілітація та фізична терапія, ерготерапія, історія медицини.   В якості авторів на сторінках журналу виступали провідні українські та закордонні фахівці в галузі охорони здоров'я, які в основному подавали матеріали, засновані на глибоких експериментальних даних.