Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • До друку приймаються наукові статті українською, російською та англійською мовами, які містять такі необхідні елементи: шифр УДК.

   

  Далі   (українською, російською та англійською мовами):    Автори (ім'я (ПІБ), місце роботи, місто, e-mail),    Назва публікації

   

  Вступ:  постановка проблеми у загальному вигляді, аналіз останніх (за останні 10 років) досліджень та публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, визначення невирішених раніше частин загальної проблеми.

  Мета дослідження: містить 2-3 речення, в яких сформульовано яку проблему або гіпотезу вирішує автор і з якою метою.

  Об’єкт і методи дослідження : Включає в себе докладний виклад об’єкту, обсягів, терміну, методик дослідження.

  Даний розділ повинен містити максимальну інформацію - це необхідно для подальшого можливого відтворення результатів іншими дослідниками, порівняння результатів аналогічних досліджень та можливого включення даних статті в мета-аналіз. Вказується дотримання етичних принципів  при  проведенні дослідження.

  Наприкінці   виділяється підрозділ «Обробка даних», в якому вказується, якими методами обробки даних користувався автор.

  Результати дослідження та їх обговорення :

  Їх слід представляти в логічній послідовності без літературних посилань. Дані наводяться  чітко, у вигляді коротких описів з графіками, таблицями та рисунками.

  Слід виділити нові і важливі аспекти результатів проведеного дослідження, проаналізувати можливі механізми або тлумачення цих даних, по можливості зіставити їх з даними інших дослідників. Не слід повторювати відомості, що вже були вказані в розділі «Вступ». В обговорення можна включити обґрунтовані рекомендації для  практики і можливе застосування отриманих результатів у майбутніх дослідженнях.

  Перспективи подальших досліджень.  2-3 речення в яких вказується напрям дослідження, яких планує провести автор  за темою статті.

  Висновки: Навести підсумок виконаної роботи: що отримано, про що це може свідчити або що може означати, чому служить і які розкриває можливості. Відобразити перспективи використання результатів. 

  Література. Список літератури оформляється без скорочень мовою оригіналу і з транслітерацією. Автори подаються в порядку згадування, транслітерацією, згідно з вимогами Ванкуверського стилю. Посилання в тексті вказуються цифрами у квадратних дужках.  Список має включати не менше  5 джерел за останні 10 років.

            Список  використаних  джерел  відповідно  до  ДСТУ  можна  оформити  відповідно до вимог ДАК України автоматично:

             Для  активного  включення  статей  наукового  фахового  видання  в  обіг наукової  інформації  та  коректного  індексування  публікацій наукометричними  системами  необхідно  після  наведення  списку використаних джерел в кожній публікації наводити блок REFERENCES, який повторює  список  джерел  з  латинським  алфавітом,  та  наводить  список кириличних  джерел  у  транслітерованому  вигляді.  Цитування  у блоці References повинні бути оформлені за Ванкувер  стилем.

   

            Анотація (українською, російською та англійською мовами)

  Обсяг  не  більше 250 слів (не  більше 1 500 знаків) – приблизно 0,5

  сторінки, повинна включати такі пункти:

   

    мета наукового дослідження 

    Матеріали та методи дослідження

  . Результати дослідження

    Висновки - які основні результати дослідницької наукової роботи 

  .  Ключові слова: не менше 3 та не більше 8.

   

  На останній сторінці тексту повинні бути вказані дані про авторів:  прізвище, ім'я та по батькові автора, науковий ступінь,наукове звання, місце роботи та посада,  поштову адресу, номер телефону (службовий), електронна адреса, ORCID. Вказуються дані про конфлікт інтересів авторів.

  Текст друкується через 1,5 інтервали,  без переносів, розмір шрифту 14 у Тimes New Roman в редакторі МIСRОSOFT WORD.  Відступ абзацу - 1,25 см знаком табуляції. Поля: зліва і справа 2.5 см. зверху і знизу 2.0 см. Електронні варіанти статей  надсилаються на електронну пошту – G.Slabkiy@ukr.net, а друковані варіанти (підписані всіма авторами) з офіційним направленням  – на адресу: 02099, м. Київ, провулок Волго-Донський, 3. Обов’язкове направлення як електронного так і друкованого варіантів статей.

   

  Статті   рецензуються   провідними фахівцями за профілем статті та проходять перевірку за ліцензованою програмою «Антиплагіат».

   

  Оплату за публікацію статі  здійснювати після отримання підтвердження про її прийняття  до друку.

Статті учасників МНПК «Міждисциплінарні аспекти скринінгу, профілактики та лікування в роботі лікаря первинної ланки»

Статті  учасників  Міжнародної науково-практичної  конференції  «Міждисциплінарні аспекти скринінгу, профілактики та лікування в роботі лікаря первинної ланки».  Ужгород, 8-9 квітня 2020 року»

Тези учасників МНПК «Міждисциплінарні аспекти скринінгу, профілактики та лікування в роботі лікаря первинної ланки»

Тези учасників Міжнародної науково-практичної  конференції «Міждисциплінарні аспекти скринінгу, профілактики та лікування в роботі лікаря первинної ланки». Ужгород, 8-9 квітня 2020 року»

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.