DOI: https://doi.org/10.24144/2077-6594.3.2020.208615

Впровадження австралійських класифікаторів для кодування пролікованих в стаціонарі випадків в Україні: перший досвід

І. О. Могілевкіна, А. М. Дорохина, С. О. Сіромаха

Анотація


Мета – проаналізувати відмінності нового класифікатора хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я від існуючого в Україні класифікатора, помилки при групуванні пролікованих випадків, розробити кроки щодо виправлення найчастіших помилок.

Матеріали та методи. Міжнародний статистичний класифікатор хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я Десятого перегляду, Австралійської модифікації та НК 025:2019 – Класифікатора хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я. 77603 випадки стаціонарного лікування, що внесені в електронну систему УДСГ протягом липня-листопада 2019 року в 14 пілотних лікарнях України в межах Проекту.

Результати. МКХ-10-АМ ґрунтується на МКХ-10, ВООЗ, тобто на класифікації, яка нам добре знайома, і яка використовувалась протягом багатьох років в Україні. Протягом перших 5 місяців кодування загалом 13,6% випадків не були класифіковані у ДСГ. В 95% випадків помилкового кодування епізод не відповідав критеріям жодної ДСГ, тобто основий діагноз не належав до жодної ДСГ або не міг бути віднесений до ДСГ за допомогою алгоритму.

Висновки. Відмінності запропонованого класифікатора хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я МКХ-10-АМ не є критичними та не будуть перешкодою його впровадженню. При впровадженні класифікатора МКХ-10-АМ в країні додатково необхідно зосередитись на алгоритмі пошуку потрібних кодів. У жодному випадку під час кодування не можна обмежуватись запропонованим в країні варіантом класифікатора НК 025:2019. Перекладений класифікатор МКХ-10-АМ в повному обсязі має бути доступними для фахівців, задіяних у процесі кодування.Повний текст:

PDF

Посилання


Наказ Мінекономіки від 13 грудня 2019 року №677 Про затвердження національних класифікаторів. (Nakaz Minekonomiky vid 13 hrudnia 2019 roku №677 Pro zatverdzhennia natsionalnykh klasyfikatoriv).

Класифікатор хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я НК 025:2019, Київ, МОЗ України, 2019 р. (Klasyfikator khvorob ta sporidnenykh problem okhorony zdorovia NK 025:2019, Kyiv, MOZ Ukrainy, 2019 r.).

Класифікатор медичних інтервенцій НК 026:2019, Київ, МОЗ України, 2019 р. (Klasyfikator medychnykh interventsii NK 026:2019, Kyiv, MOZ Ukrainy, 2019 r.).

The International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Australian Modification (ICD-10-AM). Tabular List, Tenth Revision, 1 July 2017. Independent Hospital Pricing Authority, 2017 (Міжнародна статистична класифікація хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я. Десятий перегляд, Австралійська модифікація: Табличний перелік. Десяте видання 1 липня 2017 р. НУКЦПМУ Незалежне управління по контролю цінової політики медичних установ https://academy.nszu.gov.ua/) (Mizhnarodna statystychna klasyfikatsiia khvorob ta sporidnenykh problem okhorony zdorovia. Desiatyi perehliad, Avstraliiska modyfikatsiia: Tablychnyi perelik. Desiate vydannia 1 lypnia 2017 r. NUKTsPMU Nezalezhne upravlinnia po kontroliu tsinovoi polityky medychnykh ustanov https://academy.nszu.gov.ua/).

Australian Classification of Health Interventions. ACHI. Tabular List. Tenth Edition, 1 July 2017. Independent Hospital Pricing Authority, 2017 (Австралійський класифікатор медичних інтервенцій (АКМІ): Табличний перелік інтервенцій. Десяте видання 1 липня 2017 р. НУКЦПМУ Незалежне управління по контролю цінової політики медичних установ https://academy.nszu.gov.ua/) (Avstraliiskyi klasyfikator medychnykh interventsii (AKMI): Tablychnyi perelik interventsii. Desiate vydannia 1 lypnia 2017 r. NUKTsPMU Nezalezhne upravlinnia po kontroliu tsinovoi polityky medychnykh ustanov https://academy.nszu.gov.ua/).

Міжнародна статистична класифікація хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я: Десятий перегляд: МКХ-10 [Текст] : [Пер. з англ.] / ВООЗ, Укр. ін-т громад.здоров’я. – К. : Здоров’я, 1998. (Mizhnarodna statystychna klasyfikatsiia khvorob ta sporidnenykh problem okhorony zdorovia: Desiatyi perehliad: MKKh-10 [Tekst] : [Per. z anhl.] / VOOZ, Ukr. in-t hromad. zdorovia. – K. : Zdorovia, 1998).

Тимчасовий галузевий класифікатор медичних процедур (послуг) та хірургічних операцій, затверджений наказом МОЗ України від 14.02.2007 р. № 67. (Tymchasovyi haluzevyi klasyfikator medychnykh protsedur (posluh) ta khirurhichnykh operatsii, zatverdzhenyi nakazom MOZ Ukrainy vid 14.02.2007 r. № 67).

Перспективи впровадження австралійської системи діагностично-споріднених груп в Україні (презентація, Кароліна Каланж, 8 березня 2019) https://wb.moz.gov.ua/en/struktura-proektu/komponent-3_-upravlinnia-proektom/ monitoryng-i-otsinka/novyny-ta-podii.html?action=view&id=1483 (Perspektyvy vprovadzhennia avstraliiskoi systemy diahnostychno-sporidnenykh hrup v Ukraini (prezentatsiia, Karolina Kalanzh, 8 bereznia 2019 https://wb.moz.gov.ua/en/ struktura-proektu/komponent-3_-upravlinnia-proektom/monitoryng-i-otsinka/novyny-ta-podii.html?action=view&id=1483).

Що таке Австралійська система ДСГ та чому вона необхідна Україні? (презентація, В. Рудий, К. Россол, С. Дяченко, І. Могілевкіна, С. Сіромаха, М. Соколов, 23 січня 2018) https://wb.moz.gov.ua/struktura-proektu/ komponent-2_-tsentralni-komponenty/dsg/seminary-ta-robochi-narady.html?action=view&id=167 (Shcho take Avstraliiska systema DSH ta chomu vona neobkhidna Ukraini? (prezentatsiia, V. Rudyi, K. Rossol, S. Diachenko, I. Mogilevkina, S. Siromakha, M. Sokolov, 23 sichnia 2018).

Australian Coding Standards. ACS. Tenth Edition, 1 July 2017. Independent Hospital Pricing Authority, 2017 (Австалійські страндарти кодування для МКХ-10-АМ та АКМІ. Десяте видання 1 липня 2017 р. НУКЦПМУ Незалежне управління по контролю цінової політики медичних установ https://academy.nszu.gov.ua/) (Avstaliiski strandarty koduvannia dlia MKKh-10-AM ta AKMI. Desiate vydannia 1 lypnia 2017 r. NUKTsPMU Nezalezhne upravlinnia po kontroliu tsinovoi polityky medychnykh ustanov https://academy.nszu.gov.ua/).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 І. О. Могілевкіна, А. М. Дорохина, С. О. Сіромаха