DOI: https://doi.org/10.24144/2077-6594.3.2020.208619

Освітньо-наукова програма підготовки магістрів громадського здоров’я Ужгородського національного університету очима стейкхолдерів

Г. О. Слабкий, І. С. Миронюк, В. В. Брич, В. Й. Білак-Лук’янчук, В. П. Маркович, Н. Й. Потокій, А. Т. Яцина, І. І. Фейса, І. Я. Гуцол

Анотація


Мета роботи: провести оцінку освітньо-наукової програми підготовки магістрів громадського здоров’я Ужгородського національного університету стейкхолдерами з метою її удосконалення.

Матеріали та методи. Всього в досліджені взяла участь наступна кількість стейкхолдерів: представники академічної спільноти – 9, майбутні роботодавці – 11, студенти – 15. Викладачі кафедри прийняли участь в обговорені результатів опитування стейкхолдерів та висловлювали свої пропозиції. Дослідження проводилося в період травня-червня 2020 року, що визначало період закінчення першого навчального року.

Результати. Представники академічної спільноти запропонували об’єднати в одну навчальну дисципліну наступні навчальні дисципліни «Організація та презентація наукових досліджень» і «Наукові комунікації у галузі громадського здоров’я» з загальною кількістю кредитів 6,5 з передачею 1,5 кредитів на предмет «Епідеміологія інфекційних захворювань». В першому семестрі не викладати предмети за вибором.
Майбутні роботодавці запропонували більше уваги приділити прикладній медичній статистиці та аналізу отриманих даних відповідно до місцевих та регіональних умов, навчання студентів методології епідеміологічних досліджень та моніторингу і оцінці серед трудових мігрантів та їх найближчого оточення, проведення серед них профілактичної роботи.
Студенти: збільшити кількість навчальних годин з епідеміології та вивчати методику проведення епідеміологічного дослідження при інфекційних захворюваннях.
Викладачі: перейти на циклову форму проведення занять и практикувати проведення занять на можливих базах майбутньої роботи студентів.

Висновки. Запропоновані стейкхолдерами пропозиції щодо удосконалення освітньо-наукової програми мають бути обговорені на засіданні кафедри і враховані при розробці нового варіанту програми.


Повний текст:

PDF

Посилання


Розпорядження КМУ від 30 листопада 2016 р. № 1002-р «Про схвалення Концепції розвитку системи громадського здоров’я» [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1002-2016-%D1%80#n8. – Назва з екрану.

Наказ МОН України від 12.12.2018 № 1383 «Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 229 «Громадське здоров’я» для другого (магістерського) рівня вищої освіти» [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/229-gromadske-zdorovya-magistr.pdf. – Назва з екрану.

Наказ ректора ДВНЗ «УжНУ» №750/01-17 від 28.05.2015 р. «Про затвердження «Положення про моніторинг якості освітнього процесу в ДВНЗ «Ужгородський національний університет» [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/6141. – Назва з екрану.

Закон України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 року № 1556-VII [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://taxlink.ua/ua/normative_acts/zakon-ukraini-pro-vishchu-osvitu. – Назва з екрану.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Г. О. Слабкий, І. С. Миронюк, В. В. Брич, В. Й. Білак-Лук’янчук, В. П. Маркович, Н. Й. Потокій, А. Т. Яцина, І. І. Фейса, І. Я. Гуцол