DOI: https://doi.org/10.24144/2077-6594.3.2020.208622

Медико-соціальні особливості захворюваності гіпертонічною хворобою населення України

В. В. Рудень

Анотація


Мета дослідження. Обгрунтування медико-соціальних особливостей у стані захворюваності гіпертонічною хворобою населення України.

Матеріали та методи. Виконано епідеміологічне, одномоментне, суцільне, проспективне наукове дослідження де проаналізовані статистичні дані МОЗ та Держаної служби статистики України (2002–2018) зі зведенням та опрацюванням їх у електронних таблицях пакету Microsoft Office Еxcel 2016 при використанні низки наукових медико-статистичних методів дослідження з врахуванням принципів системності.

Результати. До особливостей у стані захворюваності населення України гіпертонічною хворобою доречно віднести осіб вікової категорії 18 років і старше, де дана патологія реєструється в Рпер=99,8% та Рзаг=99,9% від загального числа всіх випадків даної патології; осіб працездатного віку (Рпер=54,7% та Рзаг=43,5%) та жіночої статі (Рпер=59,1% і Рзаг=60,8%), а також мешканців міст (Рпер=67,8% та Рзаг=69,1%).

Висновки. Встановлені медико-соціальні особливості у захворюваності гіпертонічною хворобою серед населення України (доросле і працездатне населення; жінки та міські жителі) засвідчують про значний негативний вплив ГХ на стан громадського здоров’я, що потребує напрацювання на рівні держави та впровадження до практичної здоровохорони програмних цільових дієвих та ефективних превентивних заходів з метою мінімізації факторів ризику у виникненні та подальшому прогресуванні гіпертонічної хвороби.


Повний текст:

PDF

Посилання


Гарвей В. Анатомическое исследование о движении сердца и крови у животных. Изд. АН СССР. – 1948. – 234 с.

The history of blood pressure measurement: from Hales to our days. "Arterial’naya Gipertenziya" ("Arterial Hypertension"). 2016; 22(2) : 144-152. [Electronic resourse]. – Access mode:https://htn.almazovcentre.ru/jour/issue/view/27.

Frasse E. D. Historical development of antihypertensive treatment". In Laragh J, Brenner B (Eds.). Hypertension: pathophysiology, diagnosis and treatment (2nd edition). New York: The Raven Press. 1995. – P. 2741-2751 [Electronic resourse]. – Access mode: https://archive.org/details/hypertensionpath0002unse/page/1072.

Ланг Г.Ф. Гипертоническая болезнь. – Л.: Медгиз, 1950. – 493 с.

Рудень В.В. Дефініція місця класу хвороб системи кровообігу nа їх структурна своєрідність серед населення України / В.В.Рудень // Львівський медичний часопис / Acta Medica Leopoliensia. – 2020. – Том XXVI, № 1 [Electronic resourse]. – Access mode: // http://www.aml.lviv.ua/redakce/index.php?clanek=3834&slozka=1303&xsekce=1531& lanG=uk&xuser=.

Глобальное резюме по гипертонии: Безмолвный убийца, глобальный кризис общественного здравоохранения. ВОЗ, 2013. – 40 с. [Electronic resourse]. – Access mode: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/ 79059/WHO_DCO_WHD_2013.2_rus.pdf.

Рекомендации ESH и ESC по лечению артериальной гипертензии. Рабочая группа по лечению артериальной гипертонии Европейского общества гипертонии (ESH) и Европейского общества кардиологов (ESC) [Electronic resourse]. – Access mode: http://www.scardio.ru/content/Guidelines/ESChypertension 2013.pdf.

Demographic and social statistics: population of Ukraine (1990-2018). Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. Ukrainian (Демографічна та соціальна статистика: населення України (1990-2018). Державна служба статистики України). [Electronic resourse]. – Access mode: http://www.ukrstat.gov.ua.

Показники здоров’я населення та використання ресурсів охорони здоров’я в Україні за 1993-2018 роки / ДЗ «Центр медичної статистики МОЗ України». – К., 1993-2018) [Electronic resourse]. – Access mode: http://medstat.gov.ua/ukr/statdov.html.

Про стан додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина а Україні за 2019 рік. / Щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини // К., березень 2020 року. – 258 с. [Electronic resourse]. – Access mode: http://www.ombudsman.gov.ua/ru/ page/secretariat/history/genesis.

Покиньчереда В. В. Трудові ресурси, робоча сила, людський капітал: обліково-економічна сутність категорій / В. В. Покиньчереда // Економіка та держава. – 2018. – № 8. – с. 35–41 [Electronic resourse]. – Access mode: http://www.economy.in.ua/?op=1&z=4124&i=7.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 В. В. Рудень