DOI: https://doi.org/10.24144/2077-6594.3.2020.208858

БІОСТАТИСТИКА: Роль та значення у формуванні світогляду магістратра ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я

І. І. Фейса, В. П. Маркович, А. Т. Яцина, Н. Й. Потокій, І. Я. Гуцол

Анотація


Мета: визначити методико-педагогічні основи викладання предмету «Біостатистика» у студентів-магістрів громадського здоров’я.
Матеріали та методи: матеріалами дослідження стали чинні законодавчі акти України з питань діяльності системи та підготовки магістрів громадського здоров’я, навчальні плани підготовки магістрів громадського здоров’я. При виконанні роботи використано методи контент-аналізу, структурно-логічного аналізу та системного підходу.

Результати. В статті представлено структуру освітньо-наукової програми предмету «Біостатистика», методи, форми та результати викладання предмету «Біостатистика».

Висновки. Методично-педагогічні засади при вивченні магістрами громадського здоров’я предмету «Біостатистика» полягають у використанні активних та інтерактивних форм навчання в умовах аудиторії із контрольованим застосуванням індивідуальних навчально-дослідних завдань для самостійної дистанційної робити студентів.


Повний текст:

PDF

Посилання


Про схвалення Концепції розвитку системи громадського здоров’я. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 1002-р [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/1002-2016-%D1%80. – Назва з екрану.

Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи громадського здоров’я. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. № 560-р [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/560-2017-%D1%80. – Назва з екрану.

Питання Міністерства охорони здоров’я. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2015 р. № 909-р [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/909-2015-%D1%80. – Назва з екрану.

Наказ МОН України від 12.12. 2018 № 13 83 « Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 229 «Громадське здоров’я» для другого (магістерського) рівня вищої освііти» [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/229-gromadske-zdorovya-magistr.pdf. – Назва з екрану.

Методичні вказівки до практичних занять із дисципліни «Медична статистика» / Укладач д-р мед. наук, проф. Т. В. Єрошкіна. – Дніпропетровськ: РВВ ДНУ, 2014. – 34 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 І. І. Фейса, В. П. Маркович, А. Т. Яцина, Н. Й. Потокій, І. Я. Гуцол