DOI: https://doi.org/10.24144/2077-6594.3.2020.209896

Деонтологічна етика у системі професійної підготовки фахівців з фізичної терапії, ерготерапії

О. Беспалова, Ю. Курнишев, А. Сітовський, І. Савчук, Е. Косинський

Анотація


Мета – розкрити зміст та сутність деонтологічної етики у системі професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної терапії як одного із способів підвищення результативності педагогічного процесу.

Матеріали та методи. Об’єктами дослідження стали майбутні фахівці з фізичної терапії, ерготерапії Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка. З метою вирішення поставлених завдань застосовувались наступні методи дослідження: теоретичні: аналіз та систематизація загально-педагогічної, психологічної та фахової науково-методичної літератури, а також нормативно-правових документів, які регламентують професійну підготовку та фахову діяльність фахівців з фізичної терапії, ерготерапії; термінологічний аналіз для визначення сутності ключових понять дослідницької роботи.

– розкрити зміст та сутність деонтологічної етики у системі професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної терапії як одного із способів підвищення результативності педагогічного процесу.
Матеріали та методи. Об’єктами дослідження стали майбутні фахівці з фізичної терапії, ерготерапії Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка. З метою вирішення поставлених завдань застосовувались наступні методи дослідження: теоретичні: аналіз та систематизація загально-педагогічної, психологічної та фахової науково-методичної літератури, а також нормативно-правових документів, які регламентують професійну підготовку та фахову діяльність фахівців з фізичної терапії, ерготерапії; термінологічний аналіз для визначення сутності ключових понять дослідницької роботи. 

Результати. Професія фізичного терапевта, ерготерапевта як спеціаліста галузі «охорона здоров’я» побудована на професійній взаємодії між членами мультідисциплінарної команди, пацієнтами / клієнтами та членами їх сімей, або опікунами, яка включає дотримання відповідних правил спілкування. Це вимагає обґрунтування системи наукових знань про обов’язок і норми належної професійної поведінки майбутніх бакалаврів з фізичної терапії, ерготерапії, розробку етичного кодексу відповідно до їх кваліфікаційної характеристики. У нашому поняття «професійну підготовку» ми розглядаємо «як безперервний динамічний процес, орієнтований на оволодіння майбутніми фахівцями з фізичної терапії, ерготерапії відповідними професійно-орієнтованими знаннями, фаховими уміннями і навичками у сфері реабілітаційної діяльності, формування професійно значущих якостей особистості, ціннісних орієнтацій, які обумовлюють готовність до результативного здійснення професійної діяльності». Деонтологічна етика фізичного терапевта, ерготерапевта – це система знань про професійні морально-етичні принципи та норми поведінки майбутнього фахівця по відношенню до об’єктів виробничої та суспільної діяльності, її форми, а також обов’язки, які сприяють формуванню готовності до кваліфікованого виконання професійних функцій. Вона розкривається через питання: взаємозв’язку і спілкування між пацієнтом та фахівцем з фізичної терапії, ерготерапії; взаємин між фізичним терапевтом, ерготерапевтом та членами сімей пацієнта/клієнта або його опікунів; професійного спілкування між всіма учасниками мультідисциплінарної команди, до складу якої входять фахівці з фізичної терапії та ерготерапії; дотримання правил конфіденційності та медичної таємниці; питання щодо заходів відповідальності за життя і здоров’я пацієнтів, та інформованої згоди, кожне з яких обумовлена специфікою професійної діяльності означених фахівців. Виконання норм та правил деонтологічної етики фізичними терапевтами, ерготерапевтами передбачає дотримання нормативної поведінки у спілкуванні з усіма об’єктами своєї професійної діяльності, сформованість внутрішньої потреби відповідально відноситися до своїх професійних обов’язків, умінь будувати професійні відносини в системі «людина – людина».


Повний текст:

PDF

Посилання


Акопов В. Право в медицині. – Режим доступу: http://pravolib.pp.ua/vrach-osnova-ego-12337.html.

Бачинська ЛЮ. Співвідношення медичної етики, медичної деонтології та біоетики. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія ПРАВО. 2016; 37 (3): 131-134.

Без’язикий БІ. Теоретичні і методичні засади формування етичної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури у процесі професійної підготовки. Дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04. Харків, 2016.

Васильєва МП. Теорія педагогічної деонтології. Харків: ППВ «Нове слово»; 2003.

Волинець НВ., Долбищук ТВ. Морально-психологічний клімат у медичному колективі. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». 2017; 13: 13-16.

Зозуляк-Случик Роксоляна. Теоретико-методологічний аналіз процесу формування професійної етики майбутніх соціальних працівників у вищих навчальних закладах. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2017; 9 (73): 42-52.

Ковтун ОМ. Деонтологічний підхід та його роль у формуванні світоглядної культури майбутніх медичних сестер. Науковий часопис НПУ імені П. Н. Драгоманова. Педагогічні науки: реалії та перспективи. 2018; 61: 134 – 139.

Козак ХІ. Моральність молодших спеціалістів і сестринської справи: постановка проблеми і можливі шляхи її вирішення. «Молодий вчений». 2016; 12.1 (40): 440 – 443.

Крылова Н. Уголовное право и биоэтика (уголовно-правовые проблемы применения современных биомедицинских технологий) : дис. ... д-ра юрид. наук : спец. 12.00.08 / Н. Крылова. – М., 2006. – 410 с.

Левенець С. Медична етика і деонтологія: реалії і перспективи в роботі лікаря. Медична освіта. 2012; 4: 88.

Наказ МОЗ України від 13.12.2018 № 2331 «Про внесення змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я». Retrieved from: https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-13122018--2331-pro-vnesennja-zmin-do-dovidnika-kvalifikacijnih-harakteristik-profesij-pracivnikiv-vipusk-78-ohorona-zdorov%e2%80%99ja?fbclid=IwAR3nbvgpuU0VimDU5fCrNb70vmBEOY6SQY1fi08YQgGuLIkJRmH4ic-y3Xk.

Новейший философский словарь / [сост. и глав. ред. А. А. Грицанов]. 3-е изд., исправл. Минск : Книжный дом; 2003. 1280 с.

Павлюк ЄО. Професійне становлення майбутніх тренерів-викладачів у процесі фахової підготовки : монографія. Хмельницький : ХНУ; 2016. 403 с.

Попович ЯМ. Особливості медичної етики та деонтології. Медсестринство. 2018; 3: 11-14.

Руколянська НВ. Особливості деонтологічного підходу до професійної підготовки майбутніх юристів. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2015; 41 (94): 279-286.

Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. – Київ: Наукова думка, 1970-1980. – Т. 11. – С. 678.

Стандарт вищої освіти України: перший (бакалаврський) рівень, галузь знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 227 «Фізична терапія, ерготерапія» (Higher education standard of Ukraine: first (bachelor) level, field of knowledge 22 «Health care», specialty 227 «Physical therapy, ergotherapy». Retrieved from: https://mon.gov.ua/storage/app/ media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/19/227-fizichna-terapiya-ergoterapiya-bakalavr.pdf?fbclid= IwAR2NHnFvFq-4tkClI7TWV7HqNtcEmlk8TMPQ4OEyLu2bbjBfDZugFpSmjSE. [in Ukrainian].

Стецюк К.В. Теоретичні засади деонтологічного підходу до формування екологічної культури майбутніх фахівців. Народна освіта. Електронне наукове фахове видання. Режим доступу: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/ ?page_id=947.

Тимченко АА. Роль педагогічної практики у формування деонтологічної компетентності майбутніх педагогів. Молодий вчений. Серія «Педагогічні науки». 2017; 5 (45): 430-435.

Ходаківський ЄІ. Психологія управління. Київ: Центр учбової літератури; 2011. 664 с.

Хоружа ЛЛ. Педагогічна деонтологія: навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закладів. Київ: КМПУ ім. Б. Д. Грінченка; 2008. 96 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 О. Беспалова, Ю. Курнишев, А. Сітовський, І. Савчук, Е. Косинський