DOI: https://doi.org/10.24144/2077-6594.2.2020.201464

Конгітивно-змістовий компонент у структурі готовності майбутніх бакалаврів з фізичної терапії, ерготерапії до застосування фізкультурно-оздоровчих технологій у професійній діяльності

О. О. Беспалова, Ю. О. Лянной, Т. В. Бугаєнко Т, О. В. Лянна, В. А. Литвиненко

Анотація


Мета дослідження є обґрунтування змісту конгітивно-змістового компоненту готовності майбутніх бакалаврів з фізичної терапії та ерготерапії до застосування фізкультурно-оздоровчих технологій у професійній діяльності,визначення критеріїв, показників та методи оцінки рівня сформованості до означеного виду готовності.

Матеріали та методи. Дослідження було проведено на базі Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка, Національного
університету «Чернігівський колегіум» ім. Т. Г. Шевченка, Бердянського державного педагогічного університету,Ужгородського національного університету, до якого були залучені студенти 4-5 курсів спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» (фізична реабілітація). Для досягнення означеної мети нами були використані наступні методи дослідження: теоретичний аналіз психологічної та спеціальної науково-методичної літератури з метою вивчення проблеми готовності майбутніх фахівців у галузі «охорона здоров’я»; структурний аналіз для розробки структури готовності та обґрунтування змісту конгітивно-змістового компоненту готовності майбутніх бакалаврів з фізичної терапії, ерготерапії до застосування фізкультурно-оздоровчих технологій у професійній діяльності; методи математичної статистики.

Результати та обговорення. Підготовка фахівців з фізичної терапії, ерготерапії до кваліфікованого виконання професійних функцій у напрямку підвищення рівня здоров’я, компенсацію функційних порушень, профілактику рухових дисфункцій людини засобами фізкультурно-оздоровчих технологій була і залишається актуальною проблемою.
Ураховуючи сферу та особливості практичної діяльності фахівців з фізичної терапії, ерготерапії, у статті розкрито сутність конгітивно-змістового компоненту готовності, який окреслює професійно-фахових знань майбутнього фахівця у напрямку застосування фізкультурно-оздоровчих технологій при виконанні професійних функцій та вирішенні
професійних завдань. Критерієм конгітивно-змістового компоненту обрано теоретичний критерій, який відображує рівень сформованості відповідних знань за обсягом, якістю, практичною спрямованістю, відповідністю кваліфікаційним вимогам фахівця з фізичної терапії, ерготерапії. Відповідно до критерію та показників обрано діагностичний інструментарій для оцінювання якості знань та визначення рівнів сформованості готовності майбутніх бакалаврів з фізичної терапії, ерготерапії до застосування фізкультурно-оздоровчих технологій за обраним компонентом. Оцінка
рівня сформованості знань відбувалася за допомогою розроблених нами тестових завдань, зміст яких був спрямований на з’ясування знань з теорії і методики застосування фізкультурно-оздоровчих технологій у сфері фізіотерапевтичної (реабілітаційної) діяльності та інших суміжних дисциплін, поєднаних міждисциплінарними зв’язками.


Повний текст:

PDF

Посилання


Абдуллина ОА. Общепедагогическая подготовка учителя в системе высшего педагогического образования: Для пед. спец. высш. учеб. заведений. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение; 1990. 141 с.

Беспалова ОО. Методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни «Функціональний фітнес». Суми; 2019. 60 с.

Беспалова ОО. Фітнес-програми силової та аеробної спрямованості : методичні рекомендації. Суми; 2018. 63 с.

Беспалова ОО. Сутність та структурні компоненти готовності майбутніх бакалаврів з фізичної терапії, ерготерапії до застосування фізкультурно-оздоровчих технологій. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2019; 5(89): 269-280.

Білоусова Л., Житенева Н. Компоненти готовності майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до застосування технологій візуалізації у предметно-професійній діяльності. Наукові записки. Серія: педагогіка. 2018; 3: 80-87.

Дубасенюк ОА. Наукові засади професійно-педагогічної підготовки студентів. Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. 2010; 15(1): 3-8.

Дудукалова ОС. Сутність та структура готовності до професійної діяльності майбутніх інженерів економічного профілю. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Серія : Педагогічна. 2016; 22:138-140. е Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_ped_2016_22_45

Клак ІЄ. Критерії, показники та рівні сформованості професійної комунікативної компетентності майбутніх

учителів англійської мови. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Філологічна.

; 65 (1): 165-168. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2017_64%281%29__60

Курнишев ЮА. Педагогічні умови професійного саморозвитку майбутніх учителів фізичної культури : дис. … канд. пед. наук. Київ; 2017. 249 с.

Опалюк ТЛ. Конгітивно-змістова компонента соціальної рефлексії майбутнього вчителя. Науковий часопис НПУ імені M. П. Драгоманова. 2018; 61: 218-222.

Полозенко ОВ. Модель формування психологічної готовності майбутніх фахівців аграрної галузі до професійної діяльності. Проблемы современного педагогического образования. Серия: Педагогика и психология. 2014;

(4): 213-220.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 О. О. Беспалова, Ю. О. Лянной, Т. В. Бугаєнко Т, О. В. Лянна, В. А. Литвиненко